Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Polska giełda | Bezpłatne kursy handlowe i finansowe

Jak inwestować na giełdzie?

Jednym z szybszych i skuteczniejszych sposobów na zarobienie dużych pieniędzy jest zainwestowanie udziałów na giełdzie. W tym podrozdziale powiemy w jaki sposób uniknąć niebezpieczeństw i ryzyka oraz jak skutecznie inwestować.

Zacznijmy od definicji, według której giełda (niemieckie ‘die Gilde’, skandynawskie ‘gildi’ – stowarzyszenie, zebranie) to zorganizowane w ustalonym czasie i miejscu spotkanie o charakterze handlowym. Podczas takiego meetingu sprzedaje się określone towary lub produkty po takich cenach, jakie ogłaszane są podczas codziennych, systematycznych notowań.

Zależnie od tego, co podczas giełdy jest sprzedawane, możemy podzielić giełdy na następujące rodzaje:

* giełda towarów, czyli nic innego niż wszelkiego rodzaju transakcje kupna i sprzedaży produktów masowych, charakteryzujących się ujednoliconymi standardami, na podstawie których dokonuje się zakupu (realnie i fizycznie towary te nie są bowiem przedmiotem transakcji). Tymi typowymi właściwościami giełdowych produktów są przede wszystkim ich znaczna trwałość, jednorodność ujęta w określonych standardach oraz oczywiście popyt i podaż na określony towar wśród masowych odbiorców.
* giełda walorów, gdzie uczestnikami wszelkich transakcji są głównie banki i inne, państwowe instytucje finansowe i monetarne, chociaż dopuszcza się tutaj również udział firm, przedsiębiorstw oraz, niekiedy, nawet osób fizycznych, reprezentowanych przez tak zwanych “brokerów”. Przedmiotem kupna na giełdzie walorów są nie towary i produkty, ale wartościowe obligacje.
* giełda usług, która obejmuje świadczenie takich usług jak ubezpieczeniowe, transportowe, bądź też swego rodzaju pośrednictwo transakcyjne.
* giełda papierów wartościowych, czyli prawdopodobnie najbardziej znany typ giełd. To właśnie tutaj doświadczeni maklerzy dokonują różnego rodzaju transakcji kupna i sprzedaży na rachunki swoich klientów. Przedmiotem transakcji są przede wszystkim akcje różnych firm i przedsiębiorstw, obligacje skarbowe i korporacyjne, opcje, warranty oraz certyfikaty inwestycyjne.

W Polsce mamy jedną Giełdę Papierów Wartościowych, która mieści się w Warszawie. Zapewnia ona możliwość obrotu wszelkiego rodzaju papierami wartościowymi, czyli wspomnianymi akcjami, obligacjami i prawami poboru. Działalność warszawskiej giełdy regulowana jest jednak przez szereg ustaw, postanowień i komisji nadzorczych, w szczególności przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przez ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku:
– o obrocie instrumentami finansowymi,
– o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
– o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.